Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 4 juni 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Heilige Huisjes - open kerk van 9 t/m 11 juni

Thermometer AKB
Op 8 juni is de officiële opening van het project Heilige Huisjes. De kathedraal opent ook haar deuren. Er wordt een Maria-pelgrimage uitgezet langs verschillende Maria’s in de stad die eindigt in de kathedraal.
Een overzicht vindt u op: https://www.heiligehuisjesrotterdam.nl/

De kathedraal is open op 9, 10 en 11 juni

Op vrijdag 9 juni is de kathedraal open van 11.00–17.00 uur.
Op zaterdag 10 juni van 10.00–17.00 uur
Op zondag 11 juni van 14.00–15.00 en van 16.00–17.00 uur.

Heilige Huisjes gastvrouwen en gastheren

Om de kathedraal toegankelijk te maken, zoeken we vrijwilligers die bezoekers welkom heten en in de kerk een oogje in het zeil houden. Er zijn intekenlijsten achterin de kerk, maar u kunt zich ook aanmelden via het secretariaat of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl.

Lezing Plebaan Michel Hagen

Vrijdag 9 juni van 15.00 tot 16.00 uur houdt plebaan Michel Hagen een lezing in de Elisabethzaal: Wereldwijde spanning op het vlak van politiek en geloof, vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Wat betekent daarin de scheiding van kerk en staat? Waar komen deze ontwikkelingen vandaan en waar gaat het met geloof en kerk naar toe in de huidige tijd?

Minister Carola Schouten spreekt in de kathedraal

Op zondagmiddag 11 juni is er om 15.00 uur een speciale Heilige Huisjes-viering in de kathedraal. Deze viering heeft een oecumenisch karakter als ontmoeting tussen kerk en samenleving. Minister Carola Schouten zal hierin spreken met plebaan Michel Hagen. Prayer for the city verleent ook medewerking. Aart de Kort bespeelt het orgel.
https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000002804004_zc_v1_1685820360562_carola_schouten_3_smal.jpg

Nieuwe vormelingen snel aanmelden

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000002804004_zc_v1_1685823117838_vormsel_lijntekening.jpg

Op dinsdagavond 13 juni is om 19.30 uur de eerste bijeenkomst voor de vormelingen van dit jaar. Ouders en kinderen die zich hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dit dan zo snel mogelijk en kom naar deze eerste avond.

Terugblik en update van ons Vastenproject in Kenia

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000002804004_zc_v1_1685820812144_2023_vastenactie_01.jpg

Er is grote dankbaarheid voor de steun. Er zijn inmiddels 22 kinderen die nu onder de ziektekostenverzekering van hun voogd vallen. Er liggen 11 andere zaken bij de rechtbank. Wij houden u op de hoogte en bidden dat de liefde die Christus ons heeft laten zien ook mag zegevieren over onze grote en kleine vrienden in Kenia!
Meer lezen? Kijk op de website Nieuws vanuit ons Vastenproject Kenia.
Diaken Ed Doe, namens de MOV-werkgroep van de federatie.

Vieringen

kalender voorganger Viering
4 juni 11:00 Plebaan M. Hagen Gezinsviering Drievuldigheidszondag
11 jun 11:00 Plebaan M. Hagen Sacramentszondag
18 jun 11:00 Pater M.R. Hoogland cp 11e Zondag door het jaar
25 jun 11:00 Plebaan M. Hagen 12e Zondag door het jaar

Livestream van 4 juni

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 17 juni.
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan heuffg@gmail.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

4 de Junho 2023

Heilige Huisjes - igreja aberta de 9 a 11 de Junho

Thermometer AKB
O dia 8 de Junho marca a abertura do projecto das Santas Casas. A catedral também abrirá as suas portas. Haverá uma peregrinação Mariana que passará por vários locais Marianos da cidade e terminará na catedral.
Um resumo em: https://www.heiligehuisjesrotterdam.nl/ 

A catedral estará aberta nos dias 9, 10 e 11 de Junho

Na sexta-feira, 9 de Junho, aberta das 11 às 17 horas. 
No sábado, 10 de Junho, das 10h00 às 17h00. 
No domingo, 11º, das 14h00 às 15h00 e das 16h00 às 17h00.

Hospedeiras e anfitriões das Heilige Huisjes

Para tornar a catedral acessível, estamos à procura de voluntários para acolher os visitantes e vigiar a igreja. Há listas de inscrição no fundo da igreja, mas também se pode inscrever através do secretariado ou por correio electrónico: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl. 

Leitura Plebaan Michel Hagen

Sexta-feira, 9 de Junho, das 15h00 às 16h00, plebaan Michel Hagen dará uma conferência na sala Elisabeth: Tensão global no domínio da política e da fé, liberdade de religião e de expressão. O que significa, neste contexto, a separação entre a Igreja e o Estado? De onde vêm estes desenvolvimentos e para onde se dirigem a fé e a Igreja nos tempos actuais?

A Ministra Carola Schouten discursa na catedral

Na tarde de domingo, 11 de Junho, haverá uma celebração especial das Casas Santas na catedral, às 15 horas. Esta celebração tem um carácter ecuménico, como encontro entre a Igreja e a sociedade. Nela, a Ministra Carola Schouten falará com o Sacerdote Michel Hagen. A Prayer For The City também participará. Aart de Kort tocará o órgão.

https://stratus.campaign-image.eu/images/76948000002804004_zc_v1_1685822463884_carola_schouten_3_smal.jpg

Registo de novos crismandos em breve

O primeiro encontro para os crismandos deste ano terá lugar na terça-feira à noite, 13 de Junho, às 19h30. Os pais e as crianças que se inscreveram receberão um convite. Se ainda não se registaram, façam-no o mais depressa possível e venham a esta primeira noite. 

Actualização do nosso projecto quaresmal no Quénia!

O Bispo Van den Hende convida-o!
Há uma grande gratidão pelo apoio recebido. Actualmente, 22 crianças estão cobertas pelo seguro de saúde dos seus tutores. Outros 11 casos estão em tribunal. Manter-vos-emos informados e rezaremos para que o amor que Cristo nos mostrou possa também triunfar sobre os nossos amigos, grandes e pequenos, no Quénia!
Diácono Ed Doe, em nome do grupo de trabalho MOV da federação.  

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
4 de Junho 11:00 Plebaan M. Hagen Celebração familiar Domingo da Trindade
11 de Junho 11:00 Plebaan M. Hagen Domingo do Sacramento
18 de Junho 11:00 Pater M.R. Hoogland cp 11º Domingo do ano
25 de Junho 11:00 Plebaan M. Hagen 12º Domingo do ano

Transmissão ao video de 4 de Junho

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, de 17 de Junho.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para heuffg@gmail.com

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


Add content for your email template in this text block.

 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl