Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 23 April 2023

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Afsluiting lustrumjaar – zondag 7 mei 2023

Op zondag 7 mei 2023 gaan we het einde van ons lustrumjaar vieren. Dan zullen we als Nederlandse gemeenschap onze gastvrijheid tonen aan alle andere gemeenschappen. In afwijking van de gebruikelijke aanvangstijd van de zondagsvieringen zal deze pontificale mis aanvangen om

14.00 uur, met Mgr. Van den Hende en andere priesters.

Dus let u vooral op de tijd, want de viering van 11.00 uur komt hierdoor te vervallen. Het belooft een bijzondere viering te worden en vanzelfsprekend hopen wij dat vele parochianen en andere belangstellenden met ons mee vieren

Viering met Kaapverdiaanse gemeenschap 16 april

Met grote dankbaarheid denken we terug aan de mooie viering op zondag 16 april. De Kaapverdiaanse gemeenschap was in grote getale naar de kathedraal gekomen. Na de Indonesische, de Antilliaanse, de Surinaamse en de Kroatische gemeenschap, sloten zij de serie af. Alle groepen worden nu uitgenodigd op zondag 7 mei, zoals u aan het begin van deze nieuwsbrief kunt lezen.

Doordeweekse Mis in de grote kerk

Omdat de verwarming in de dagkapel een storing had, zijn we na Pasen met de vieringen door de week in de grote kerk gebleven. We blijven daar nu, al kan het volgende week wel weer even fris worden. Dus dan even een dikke jas aan. De deur aan de Robert Fruinstraat zal nu nog open blijven.

Oproep vrijwilligers

Van 8 t/m 11 juni zal de kathedraal een aantal uren open zijn voor bezoekers. In het kader van het festival Heilige Huisjes, zijn veel gebedshuizen open . Om de kathedraal toegankelijk te maken, zoeken we vrijwilligers die twee uur achter elkaar bezoekers welkom heten en in de kerk een oogje in het zeil houden. 

Er komen intekenlijsten achterin de kerk, maar u kunt zich ook aanmelden via het secretariaat of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

Heilige Huisjes van 8 t/m 11 juni

Verleden jaar had de eerste editie van dit festival plaats. Veel gebedshuizen in Rotterdam openen ook dit jaar weer hun deuren voor het brede Rotterdamse publiek om hen het religieus erfgoed van Rotterdam te laten ontdekken. Op 8 juni is de officiële opening in de Arminiuskerk. De kathedraal opent dit jaar ook zijn deuren, wat verleden jaar vanwege het jubileumjaar nog niet lukte. Het Steiger en de Hildegardis doen ook weer mee met een mooi programma. We verwachten dat nog meer RK-kerken mee doen, want er wordt een Maria-pelgrimage uitgezet langs verschillende Maria’s in de stad met bijzondere verhalen en bezinningsmomenten.

Vastenactie en Actie Kerkbalans (AKB)

De actie tijdens de Veertigdagentijd voor de straatkinderen in Kisumu – Kenia heeft in onze parochie € 3.100,- opgebracht. We overtreffen de verwachting. Veel dank voor uw deelname. De Actie Kerkbalans 2023 staat nu op € 10.300,- We streven naar € 40.000,- op 31 december. Dank voor uw steun.

Vieringen

kalender voorganger Viering
zo 30 april 11.00 uur Plebaan M. Hagen   4e zondag van Pasen
zo 7 mei 14.00 uur Bisschop en concelebr.
5e zondag van Pasen

Livestream van 23 april

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital

23 Abril 2023

Encerramento do ano lustrum – Dom. 7 de Maio de 2023

No domingo, 7 de Maio de 2023, celebraremos o fim do nosso ano lustrum. Depois, como comunidade holandesa, mostraremos a nossa hospitalidade a todas as outras comunidades. Partindo da hora habitual de início das celebrações dominicais, esta Missa pontifícia terá início em 14:00, com o Bispo Van den Hende e outros sacerdotes. Portanto, por favor, prestem especial atenção à hora, pois isto irá cancelar a celebração das 11 da manhã. Promete ser uma celebração especial e, claro, esperamos que muitos paroquianos e outras partes interessadas celebrem connosco.

Celebração com a comunidade cabo-verdiana 16 de Abril

Com grande gratidão, recordamos a bela celebração de domingo, 16 de Abril. A comunidade cabo-verdiana tinha vindo à catedral em grande número. Depois das comunidades indonésia, antilhana, surinamesa e croata, concluíram a série. Todos os grupos estão agora convidados no domingo 7 de Maio, como se pode ler no início deste boletim informativo.

Missa do dia da semana na igreja principal


Como o aquecimento na capela do dia teve uma avaria, ficámos na igreja principal durante a semana após a Páscoa. Ficaremos lá agora, embora possa voltar a arrefecer na próxima semana. Por isso, basta vestir um casaco grosso. A porta da Rua Robert Fruin permanecerá aberta por agora.

Chamada de voluntários

De 8 a 11 de Junho, a catedral estará aberta aos visitantes durante o dia. Como parte do festival Heilige Huisjes, muitos lugares de culto estarão abertos (ver artigo abaixo). Para tornar a catedral acessível, estamos à procura de voluntários para acolher os visitantes durante duas horas consecutivas e vigiar a igreja. Haverá listas de inscrições na parte de trás da igreja. 

Pode também inscrever-se através do secretariado ou por e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl

Heilige Huisjes de 8 a 11 de Junho


No ano passado, teve lugar a primeira edição deste festival. Este ano, muitas casas de culto em Roterdão voltarão a abrir as suas portas ao público mais vasto de Roterdão para lhes permitir descobrir o património religioso de Roterdão. A 8 de Junho, a abertura oficial terá lugar na Igreja Arminius. A catedral abrirá também as suas portas este ano. No ano passado, não o conseguiu fazer. Het Steiger e as Hildegardis (e provavelmente mais Igrejas RK) também participarão novamente com um programa agradável. Haverá uma peregrinação mariana ao longo de vários locais marianos na cidade com histórias especiais e momentos de reflexão.

Vastenactie e Actie Kerkbalans (AKB)


A acção para as crianças de rua em Kisumu - Quénia angariou € 3.100 na nossa paróquia. Excedemos as expectativas. Muito obrigado pela vossa participação. A Actie Kerkbalans 2023 está agora nos € 10.300. Até 31 de Dezembro, o nosso montante alvo é de € 40.000. Muito obrigado pelo vosso apoio.

Sabia que...

  • Iremos a Lourdes durante uma semana juntamente com a paróquia surinamesa em Setembro.

Serviços da Igreja


kalender voorganger Viering
Dom  30 de Abril 11.00 
Plebaan M. Hagen 4º Dom. da Páscoa
Dom  7 de Maio 14.00 
Bispo e concelebr. 5º Dom. da Páscoa

Transmissão ao video de 23 de Abril

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, de 6 de maio 
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


Add content for your email template in this text block.

 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl