Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 18 December 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Adventsacties 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002215004_zc_v37_1663340741358_lopen_600x346.jpg

De adventsacties heeft als thema “Een goede start voor ieder kind”. Het gaat om een project voor kinderen in Congo. We willen dit financieel ondersteunen. Doet u mee? ‘Geven doet leven’. We willen ons voorbereiden op de geboorte van Christus door anderen te laten delen in het goede dat wij hebben.
U kunt een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL23INGB0000529226 t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth o.v.v. “Adventsactie 2022 RRM – DR Congo”.
Lees meer op onze website: Vastenactie 2022

Kerstconcert & Samenzang

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002215004_zc_v60_1670072912958_cantorij_01_kerstconcert.jpg

Op Zondag 18 december bent allen om 15.30 uur van harte uitgenodigd bij het kerstconcert met de Cantorij onder leiding van Marc Schaap met Anton Doornhein als organist. Het programma bestaat uit o.a. werken van J. Rutter, JR van Herbeck, H Wolf, J Gardner en A.C. Adam, alsmede het samen zingen van bekende kerstliederen. De toegang is gratis.

Actie Kerkbalans

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002215004_zc_v60_1670072913095_ziekenzalving_foto_ramon_mangold_02.jpg
Aan het einde van het jaar willen we u extra herinneren aan de Actie Kerkbalans van het afgelopen jaar. Parochianen thuis moeten op de financiën letten vanwege de recessie en de energiekosten. Dat geldt ook voor onze parochiekerk. De opbrengst van de Actie Kerkbalans is minder dan verleden jaar in coronatijd. In januari start alweer de nieuwe Actie voor 2023. Mocht u in de gelegenheid zijn aan het einde van het jaar de kerk nog extra te steunen, zonder uzelf tekort te doen, dan zijn we u daarvoor zeer dankbaar. 
U kunt overmaken op: NL23 INGB 0000529226 t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth. Vermelding: Kerkbalans en eventueel uw naam.
U kunt ook gebruik  maken van de online Donatiehulp.

Energie compensatie doorgeven

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002215004_zc_v101_1660303307681_kerkbalans.jpg

Krijgt u ook de compensatie van 2 x € 190 = € 380 van de overheid vanwege de hoge energiekosten? Steeds meer mensen zijn bereid deze compensatie (gedeeltelijk) te doneren om anderen die financieel in de problemen komen, daarmee te helpen.
Bent ook u daartoe bereid, dan biedt de PCI van onze federatie de mogelijkheid dit te storten op
rekeningnummer: NL94 ABNA 0640 6105 36
 t.n.v. Stichting JJB en PCI
 o.v.v. Energie compensatie 
Ons PCI H. Elisabeth zorgt ervoor dat uw geld ten goede komt aan huishoudens die dit hard nodig hebben.
Wilt u meer informatie, stuur dan een email: pcilambertus@gmail.com

Doordeweekse Mis in de dagkapel

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002215004_zc_v101_1660303307743_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg

De Missen van maandag t/m vrijdag zijn in de dagkapel. De ingang aan de Mathenesserlaan blijft in de ochtend open tot ongeveer half tien. Dan gaat hij dicht. De ingang Robert Fruinstraat 40 blijft open tot na de aanbidding. Aan de Mathenesserlaan hangt een mededeling over de openingstijden. De kerk blijft toegankelijk vanuit de dagkapel.

Vieringen

kalender voorganger Viering
18 dec 11:00 Pastoor R. Gouw 4e Zondag van de Advent Koor IHSE Nederlands: "Missa ad modum gregorianum", I. de Sutter
24 dec 18:30 Plebaan M. Hagen Kerstnachtmis: gezinsviering samenzang met orgel
 Eucharistieviering voor gezinnen en jonge kinderen. Marc organist
24 dec 22:35
kerstliederen
24 dec 23:00 Mgr H. van de HendeNachtmis
koor Cantorij; “Christoffelmis"

25 dec 11:00 
Plebaan M. Hagen Hoogfeest Kerstmis
Latijnse mis met Ned. Gezangen; koor IHSE: “Messe a trois voix", Th. Dubois

26 dec 11:00 Plebaan M. Hagen Tweede Kerstdag

Livestream van 18 december

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 31 december
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan heuffg@gmail.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital 

18 de Dezembro de 2022

Acções de Advento 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002215004_zc_v37_1667683454862_2022_adventsactie_maaltijd_tijdens_uitje.jpg

O tema das acções do Advento é "Um bom começo para cada criança". Trata-se de um projecto para crianças no Congo. Queremos apoiar isto financeiramente. Vai participar? Dar dá vida'. Queremos preparar-nos para o nascimento de Cristo, deixando que outros partilhem do bem que temos.
Pode transferir uma contribuição para a conta bancária número: NL23INGB0000529226 pagável a Laurentius e Elisabeth Parish declarando "Acção de Advento 2022 RRM - República Democrática do Congo". 
Leia mais no nosso sítio web: Vastenactie 2022 (Acção Quaresma 2022)

Concerto de Natal e canções parciais

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002215004_zc_v60_1670072913507_cantorij_01_kerstconcert.jpg

No domingo 18 de Dezembro, às 15.30, todos são cordialmente convidados para o concerto de Natal com os Cantorij liderados por Marc Schaap com Anton Doornhein como organista. O programa incluirá obras de J Rutter, JR van Herbeck, H Wolf, J Gardner e A.C Adam, bem como o canto de conhecidas canções de Natal juntas. A entrada é gratuita.

Actie Kerkbalans

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002215004_zc_v101_1660303307863_kerkbalans.jpg

No final do ano, gostaríamos de lhe lembrar mais uma vez a Actie Kerkbalans do ano passado. Os paroquianos em casa precisam de vigiar as suas finanças por causa da recessão e dos custos energéticos. Isto também se aplica à nossa igreja paroquial. As receitas da Actie Kerkbalans são inferiores às do ano passado no tempo da coroa. A nova campanha para 2023 terá início em Janeiro. Se tiver a oportunidade de apoiar ainda mais a igreja no final do ano, sem se privar, ficar-lhe-íamos muito gratos. 
Pode transferi-lo para: NL23 INGB 0000529226 em nome da paróquia de Laurentius e Elisabeth. Menção: Kerkbalans e possivelmente o seu nome.
Também pode utilizar a Ajuda para Doações online.

Passar a compensação energética

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002215004_zc_v60_1670072913569_verwarming___energieprijzen___shutterstock.jpg

Receberá também a compensação de 2 x 190 euros = 380 euros do governo devido aos elevados custos energéticos? Cada vez mais pessoas estão dispostas a doar (parte de) esta compensação a fim de ajudar outras pessoas em dificuldades financeiras. 
Se também estiver disposto a fazê-lo, o PCI da nossa federação oferece a possibilidade de depositar isto por conta do 
n.º de conta NL94 ABNA 0640 6105 36
Attn: Stichting JJB en PCI 
declarando Energie compensatie
O nosso PCI H. Elisabeth garantirá que o seu dinheiro irá beneficiar as famílias em extrema necessidade. Se desejar mais informações, envie por favor um e-mail: pcilambertus@gmail.com

Missa do dia da semana na ‘dagkapel’

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002215004_zc_v60_1670072913430_maxresdefault.jpg

De segunda a sexta-feira, as missas estão na ‘dagkapel’. Entrada Mathenesserlaan permanece aberta pela manhã até cerca das nove e meia. Depois fecha-se. A entrada no 40 está aberta até depois da adoração. Haverá um aviso no Mathenesserlaan sobre o horário de abertura. A igreja permanecerá acessível a partir da capela do dia.

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
18 dez 11:00 Pastoor R. Gouw 4° Domingo de Advento
Coro IHSE missa holandeses:
"Missa ad modum gregorianum", I. de Sutter 
24 dez 18:30 Plebaan M. Hagen Missa de véspera de Natal: celebração familiar a cantar juntamente com órgão Celebração eucarística para famílias e crianças pequenas. Marc organista
24 dez 22:35
canções de Natal
24 dez 23:00 Mgr H. van de HendeMissa da meia-noite
Coro Cantorij; "Missa de Christopher"

25 dez 11:00 
Plebaan M. Hagen Festa de Natal
Missa latina com cantos de Ned; coro IHSE: "Messe a trois voix", Th. Dubois

26 dez 11:00 Plebaan M. Hagen Dia do boxe

Transmissão ao video de 18 de Dezembro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, de 31 de Dezembro.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para heuffg@gmail.com

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl