Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 4 December 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Doordeweekse Mis in de dagkapel

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002162004_zc_v101_1660303307743_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg

De Missen van maandag t/m vrijdag zijn in de dagkapel. De ingang aan de Mathenesserlaan blijft in de ochtend open tot ongeveer half tien. Dan gaat hij dicht. De ingang Robert Fruinstraat 40 blijft open tot na de aanbidding. Aan de Mathenesserlaan komt een mededeling over de openingstijden. De kerk blijft toegankelijk vanuit de dagkapel.

Adventsacties 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002162004_zc_v37_1663340741358_lopen_600x346.jpg

De adventsacties heeft als thema “Een goede start voor ieder kind”. Het gaat om een project voor kinderen in Congo. We willen dit financieel ondersteunen. Doet u mee? ‘Geven doet leven’. We willen ons voorbereiden op de geboorte van Christus door anderen te laten delen in het goede dat wij hebben. U kunt een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL23INGB0000529226 t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth o.v.v. “Adventsactie 2022 RRM – DR Congo”.
Lees meer op onze website: Vastenactie 2022

Gezamenlijke Ziekenzalving in de Hildegardiskerk

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002162004_zc_v60_1670072913095_ziekenzalving_foto_ramon_mangold_02.jpg

Foto: Ramon Mangold 

Op vrijdag 9 december om 13.30 uur is een eucharistieviering in de Hildegardiskerk met de mogelijkheid om het sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Bisschop van den Hende zal in deze viering voorgaan.
Mocht iemand verlangen naar dit mooie sacrament, omdat ouderdom met serieuze gebreken gepaard gaat, dan bent u uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Gezinsleden, familieleden of andere zijn daarbij van harte welkom. Het is mooi zo’n moment in de kring van dierbaren te ontvangen. Na afloop van de viering wordt er gezamenlijk een kopje koffie of thee gedronken.
Aanmelden graag uiterlijk zondag 4 december! Wilt u daarbij vermelden met hoeveel personen u komt. 

Bij: Marianne van Keulen

Tel. 06 4035 8997

E-mail: mariannevankeulen@gmail.com 

Lees meer op onze website: Gezamenlijke Ziekenzalving in de Hildegardiskerk

Kerstconcert & Samenzang

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002162004_zc_v60_1670072912958_cantorij_01_kerstconcert.jpg

Op Zondag 18 december bent allen om 15.30 uur van harte uitgenodigd bij het kerstconcert met de Cantorij onder leiding van Marc Schaap met Anton Doornhein als organist. Het programma bestaat uit o.a. werken van J. Rutter, JR van Herbeck, H Wolf, J Gardner en A.C. Adam, alsmede het samen zingen van bekende kerstliederen. De toegang is gratis.

Energie compensatie doorgeven

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002162004_zc_v101_1660303307681_kerkbalans.jpg

Krijgt u ook de compensatie van 2 x € 190 = € 380 van de overheid vanwege de hoge energiekosten? Steeds meer mensen zijn bereid deze compensatie (gedeeltelijk) te doneren om anderen die financieel in de problemen komen, daarmee te helpen.
Bent ook u daartoe bereid, dan biedt de PCI van onze federatie de mogelijkheid dit te storten op
rekeningnummer: NL94 ABNA 0640 6105 36
 t.n.v. Stichting JJB en PCI
 o.v.v. Energie compensatie 
Ons PCI H. Elisabeth zorgt ervoor dat uw geld ten goede komt aan huishoudens die dit hard nodig hebben.
Wilt u meer informatie, stuur dan een email: pcilambertus@gmail.com

Vieringen

kalender voorganger Viering
4 dec 11:00 Plebaan Michel Hagen 2e Zondag van de Advent Koor IHSE Nederlands: "Paus Johannesmis", A. de Klerk
11 dec 11:00 Mgr. H. Van den Hende 3e Zondag van de Advent Koor IHSE Latijnse mis met Nederlandse gezangen: "Missa tempore quadragesimae", M. Haydn
18 dec 11:00 Pastoor R. Gouw4e Zondag van de Advent Koor IHSE Nederlands: "Missa ad modum gregorianum", I. de Sutter

Livestream van 4 december

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 17 december
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan heuffg@gmail.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Boletim informativo digital 

4 de Dezembro de 2022

Missa do dia da semana na ‘dagkapel’

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002162004_zc_v60_1670072913430_maxresdefault.jpg

De segunda a sexta-feira, as missas estão na ‘dagkapel’. Entrada Mathenesserlaan permanece aberta pela manhã até cerca das nove e meia. Depois fecha-se. A entrada no 40 está aberta até depois da adoração. Haverá um aviso no Mathenesserlaan sobre o horário de abertura. A igreja permanecerá acessível a partir da capela do dia.

Acções de Advento 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002162004_zc_v37_1667683454862_2022_adventsactie_maaltijd_tijdens_uitje.jpg

O tema das acções do Advento é "Um bom começo para cada criança". Trata-se de um projecto para crianças no Congo. Queremos apoiar isto financeiramente. Vai participar? Dar dá vida'. Queremos preparar-nos para o nascimento de Cristo, deixando que outros partilhem do bem que temos. Pode transferir uma contribuição para a conta bancária número: NL23INGB0000529226 pagável a Laurentius e Elisabeth Parish declarando "Acção de Advento 2022 RRM - República Democrática do Congo". 
Leia mais no nosso sítio web: Vastenactie 2022 (Acção Quaresma 2022)

Unção Conjunta dos Doentes na Igreja de Hildegardis

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002162004_zc_v101_1660303307863_kerkbalans.jpg

Na sexta-feira 9 de Dezembro às 13h30, haverá uma Eucaristia na Igreja de Hildegardis com a possibilidade de receber o sacramento da Unção dos Doentes. O Bispo van den Hende irá presidir a esta celebração. 
Se alguém anseia por este belo sacramento como a velhice vem com sérias enfermidades, está convidado a participar. Os membros da família, parentes ou outros são muito bem-vindos. É bom receber um momento assim no círculo dos entes queridos. Após a celebração, beberemos juntos uma chávena de café ou chá. 
Por favor, registar-se até domingo 4 de Dezembro, o mais tardar. Por favor, indique o número de pessoas com quem vem. 
Em: Marianne van Keulen
Tel. 06 4035 8997

Leia mais no nosso sítio web: Gezamenlijke Ziekenzalving in de Hildegardiskerk

Concerto de Natal e canções parciais

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002162004_zc_v60_1670072913507_cantorij_01_kerstconcert.jpg

No domingo 18 de Dezembro, às 15.30, todos são cordialmente convidados para o concerto de Natal com os Cantorij liderados por Marc Schaap com Anton Doornhein como organista. O programa incluirá obras de J Rutter, JR van Herbeck, H Wolf, J Gardner e A.C Adam, bem como o canto de conhecidas canções de Natal juntas. A entrada é gratuita.

Passar a compensação energética

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000002162004_zc_v60_1670072913569_verwarming___energieprijzen___shutterstock.jpg

Receberá também a compensação de 2 x 190 euros = 380 euros do governo devido aos elevados custos energéticos? Cada vez mais pessoas estão dispostas a doar (parte de) esta compensação a fim de ajudar outras pessoas em dificuldades financeiras. Se também estiver disposto a fazê-lo, o PCI da nossa federação oferece a possibilidade de depositar isto por conta do 
n.º de conta NL94 ABNA 0640 6105 36
Attn: Stichting JJB en PCI 
declarando Energie compensatie
O nosso PCI H. Elisabeth garantirá que o seu dinheiro irá beneficiar as famílias em extrema necessidade. Se desejar mais informações, envie por favor um e-mail: pcilambertus@gmail.com

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
4 dec 11:00 Plebaan Michel Hagen 2° Domingo de Advento
Coro IHSE missa holandeses: "Missa do Papa João ", A. de Klerk
11 dec 11:00 Mgr. H. Van den Hende 3° Domingo de Advento
Coro IHSE missa latina com cânticos holandeses: "Missa tempore quadragesimae", M. Haydn
18 dec 11:00 Pastoor R. Gouw 4° Domingo de Advento
Coro IHSE missa holandeses:
"Missa ad modum gregorianum", I. de Sutter

Transmissão ao video de 4 de Dezembro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, de 17 de Dezembro.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para heuffg@gmail.com

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl