Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 16 Oktober 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Nieuwe parochieblad

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001938004_zc_v101_1660303307743_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg

Het nieuwe parochieblad is verschenen met veel informatie. Het blad ligt achter in de kathedraal om mee te nemen.

Voor de online versie, klik hier.

Lustrumactiviteiten

Op zaterdag 19 november aanstaande, om 15:00 uur, geeft dichter-verteller diaken Peter Vermaat in de kathedraal een voorstelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, de eerste patroonheilige van onze kerk. De voorstelling heet: ‘De vrouw die keuzes durfde maken’. Diaken Peter Vermaat vertelt het levensverhaal van Elisabeth met gebruik van maskers en levensgrote poppen, bijgestaan door Emma van Dobben, die als troubadour met meerdere muziekinstrumenten de middeleeuwen in klank laat herleven.

Het belooft een heel mooie voorstelling te worden die leidt tot een (hernieuwde) kennismaking met de H. Elisabeth.

Vormselviering

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001938004_zc_v37_1663340741358_lopen_600x346.jpg

Na een uitgebreide voorbereiding zal Vicaris L. van Deelen op zondagmiddag 6 november a.s. ongeveer 30 Nederlandse en Spaanse kinderen en volwassenen het Vormsel toedienen. Deze plechtigheid is om 15.00 uur.

Door de weekse vieringen

We hadden gepland om vanaf 17 oktober a.s. de Eucharistie op maandag t/m vrijdag om 09.30 uur in de dagkapel te vieren. Twee dingen echter maken dat we deze datum opschuiven. Het eerste is dat het de komende week warmer wordt. Daardoor is het niet nodig naar de dagkapel te gaan. Het tweede is dat de coronabesmetting deze dagen erg snel toeneemt. Parochianen voelen zich daarom veiliger in de grote kerk. Het houdt in dat we per week bekijken of het zinvol en veilig is om naar de dagkapel te verhuizen.

Opzet groothuisbezoek

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001938004_zc_v101_1660303307681_kerkbalans.jpg

Zoals eerder aangekondigd zal na de vakantieperiode gestart worden met groothuisbezoek. Per straat of een aantal straten worden ingeschreven parochianen uitgenodigd voor een ontmoeting en een informatieve en inspirerende avond.

De eerste avond staat gepland op dinsdag 15 november a.s.

Adventsacties 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001938004_zc_v41_1663340951173_kathedraal_exterieur_11.jpg

Tijdens de adventsperiode vragen de bisschoppen aandacht voor de adventsacties 2022. Dit jaar met het thema “Een goede start voor ieder kind”. 

Onze federatie RRM H. Laurentius heeft gekozen voor het project voor kinderen in Congo. 

Tijdens de Advent zullen wij geregeld bij u aankloppen om dit project financieel te ondersteunen. Een bijdrage kunt u overmaken op het bankrekeningnummer: NL23INGB0000529226 t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth o.v.v. “Adventsactie 2022 RRM – DR Congo”. 

‘Geven doet leven’ met dit project willen we ons in de Advent metterdaad voorbereiden op de geboorte van Christus.

Vieringen

kalender voorganger Viering
23 okt 11:00 Pastoor R. Gouw Wereldmissiedag
30 okt 11:00 Plebaan Michel Hagen 31e Zondag door het Jaar
1 nov 19:30 Mgr. Van den Hende Allerheiligen
2 nov 19:30 Plebaan Michel Hagen Allerzielen
2 nov 19:30 Plebaan Michel Hagen 312e Zondag door het Jaar

Livestream van 16 oktober

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 29 oktober
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan heuffg@gmail.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven.

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
   

Boletim informativo digital 

18 de Setembro 2022


Novo boletim paroquial “Rondom Laurentius”

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001938004_zc_v101_1660303307399_1f55b8f1_131f_4347_bbe0_e261ad62a41c.jpeg
A nova edição do nosso boletim paroquial para o próximo mês está na parte de trás da catedral para que o levem embora.
Para a versão on-line, clique aqui.

Actividades Lustrum

No próximo sábado 19 de Novembro, às 15:00, o poeta-narrador Diácono Peter Vermaat fará uma representação na catedral sobre a vida de Isabel da Turíngia, a primeira santa padroeira da nossa igreja. A actuação chama-se: 'A mulher que se atreveu a fazer escolhas'. O diácono Peter Vermaat conta a história de vida de Elisabeth usando máscaras e fantoches em tamanho real, assistido por Emma van Dobben, que como trovador utiliza vários instrumentos musicais para reavivar a Idade Média em som. 

Promete ser uma actuação muito bonita que leva a um (renovado) conhecimento de Santa Isabel.

Celebração da confirmação

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001938004_zc_v101_1660303307537_mother_teresa_.jpg

Após extensa preparação, o Vigário L. van Deelen administrará a Confirmação a cerca de 30 crianças e adultos holandeses e espanhóis na tarde de domingo, 6 de Novembro próximo. Esta cerimónia terá lugar às 15 horas. 

Celebrações semanais

Tínhamos planeado celebrar a Eucaristia de segunda a sexta-feira às 9h30 na capela do dia, a partir de segunda-feira 17 de Outubro próximo. No entanto, duas coisas fazem-nos adiar esta data. A primeira é que a próxima semana será mais quente. Isto tornará desnecessária a ida à capela do dia. A segunda é que a infecção da coroa está a aumentar muito rapidamente nos dias de hoje. Portanto, os paroquianos sentem-se mais seguros na igreja principal. Implica que revejamos semanalmente se faz sentido e se é seguro mudar para a capela do dia.

Estrutura das visitas a casas grandes

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001938004_zc_v101_1660303307863_kerkbalans.jpg

Como anunciado anteriormente, as visitas a casas grandes serão iniciadas após o período de férias. Por rua ou várias ruas, os paroquianos registados serão convidados para uma reunião e uma noite informativa e inspiradora.

A primeira noite está agendada para terça-feira, 15 de Novembro próximo.

Acções de Advento 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001938004_1_1663340742223_zc-noimage.png

Durante o período do Advento, os bispos chamam a atenção para as Acções de Advento 2022. Este ano com o tema "Um bom começo para cada criança". A nossa federação RRM Saint Laurentius escolheu o projecto para crianças no Congo.
Durante o Advento, apelaremos regularmente ao vosso apoio financeiro a este projecto. Pode transferir uma contribuição para a conta bancária número: NL23INGB0000529226 
pagável a Laurentius e Elisabeth Parish declarando "Adventsactie 2022 RRM - República Democrática do Congo". 

‘Dar dá vida’ com este projecto queremos preparar-nos de forma metereactiva para o nascimento de Cristo no Advento.

Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
23 Outobre 11:00 Pastoor R. Gouw Dia Mundial da Missa
30 Outobre 11:00 Plebaan Michel Hagen 31º domingo do ano
1 Noviembre 19:30 Mgr. Van den Hende Todos os Santos
2 Noviembre 19:30 Plebaan Michel Hagen Dia de Todas as Almas
6 Noviembre 11:00 Plebaan Michel Hagen 32º domingo do ano

Transmissão ao video de 16 Outobre 

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, 29 de Outobre.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para heuffg@gmail.com

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl